Boombeschermingsplannen

Wanneer er in de kroonprojectie en tot twee meter daarbuiten graafwerkzaamheden plaatsvinden kan voorafgaande aan deze ingrepen een boombeschermingsplan worden opgesteld. In dit plan staan de maatregelen beschreven waaraan voldaan moet worden om de bomen in de toekomst duurzaam te behouden.

In bepaalde gevallen is het belangrijk dat er ook gedurende de werkzaamheden toezicht (Bomenwacht) plaatsvindt om schade te voorkomen en er zorg voor te dragen dat de boombeschermende maatregelen worden opgevolgd.